thông báo mới

Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng, Ngay cả khi chỉ chia sẽ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thể kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẽ và phổ biến rộng rãi.

Thành viên hoạt động tiêu biểu
28/07/2016 13:56
mạng văn nghệ giải trí
10/07/2016 09:33
mạng văn nghệ giải trí
06/06/2016 09:28
mạng văn nghệ giải trí
28/05/2016 11:21
mạng văn nghệ giải trí