Anh Cũng Có Ngày Này (My Boss) khởi chiếu ngày 4/1/2024 trên Youku, cập nhật lúc 17 giờ.
Trần Tinh Húc vai Tiền Hằng
Chương Nhược Nam vai Thành Dao
Ngày 4/1: phát sóng 6 tập đầu tiên
Ngày 5/1: tập 7 - 8
Ngày 6 - 7/1: mỗi ngày 1 tập
Từ ngày 8/1:
Phát sóng từ thứ 2 - thứ 6
Thứ 2 và thứ 4: mỗi ngày 2 tập
Thứ 3, thứ 5 và thứ 6: mỗi ngày 1 tập
Anh Cũng Có Ngày Này (My Boss) khởi chiếu ngày 4/1/2024 trên Youku, cập nhật lúc 17 giờ. Trần Tinh Húc vai Tiền Hằng Chương Nhược Nam vai Thành Dao Ngày 4/1: phát sóng 6 tập đầu tiên Ngày 5/1: tập 7 - 8 Ngày 6 - 7/1: mỗi ngày 1 tập Từ ngày 8/1: Phát sóng từ thứ 2 - thứ 6 Thứ 2 và thứ 4: mỗi ngày 2 tập Thứ 3, thứ 5 và thứ 6: mỗi ngày 1 tập
0 Comments 0 Shares 2402 Views