Đoàn phim điện ảnh “Em, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất” tung poster và trailer mới. Cải biên từ tiểu thuyết “Vương Cân Cân Người Tôi Đánh Mất Hai Lần” của tác giả Trịnh Chấp
Đàn Kiện Thứ vai Bạch Hiểu Vũ
Trương Tịnh Nghi vai Vương Cân Cân
- Tưởng Long vai lão Thái
- Lưu Luyến vai Trịnh Mạt Lợi
Đoàn phim điện ảnh “Em, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất” tung poster và trailer mới. Cải biên từ tiểu thuyết “Vương Cân Cân Người Tôi Đánh Mất Hai Lần” của tác giả Trịnh Chấp Đàn Kiện Thứ vai Bạch Hiểu Vũ Trương Tịnh Nghi vai Vương Cân Cân - Tưởng Long vai lão Thái - Lưu Luyến vai Trịnh Mạt Lợi
0 Comments 0 Shares 3367 Views