"Hoa Thanh Ca" chính thức lên sóng trưa 12/1
Diễn chính: Tống Y Nhân, Đinh Trạch Nhân
Lịch chiếu Vip
Ngày 12/1: 6 Tập
Thứ 2 - 3 Chiếu Một Tập
Thứ 4 - 5 - 6 - 7: Chiếu Hai Tập
Từ Ngày 24/1
Chiếu Hai Tập Từ Thứ 4 - 5 - 6 - 7"
Kết Thúc Ngày 3/2/2024
"Hoa Thanh Ca" chính thức lên sóng trưa 12/1 Diễn chính: Tống Y Nhân, Đinh Trạch Nhân Lịch chiếu Vip Ngày 12/1: 6 Tập Thứ 2 - 3 Chiếu Một Tập Thứ 4 - 5 - 6 - 7: Chiếu Hai Tập Từ Ngày 24/1 Chiếu Hai Tập Từ Thứ 4 - 5 - 6 - 7" Kết Thúc Ngày 3/2/2024
0 Comments 0 Shares 3290 Views