Đoàn phim cổ trang huyền nghi phá án “Đại Đường Địch Công Án” P1 tung poster, ảnh tĩnh phim và trailer giới thiệu
https://youtu.be/gCWKRzGDRMk
Diễn viên :
Chu Nhất Vi, Vương Lệ Khôn, Chung Sở Hi
Trương Gia Ích, Trương Nhược Quân
Vưu Dũng, Cơ Tha, Lăng Tư
Lý Thần, Lý Nãi Văn
Dương Tuyết, Trần Đô Linh, Vương Kính Tùng, Tưởng Nghị
Ấn Tiểu Thiên
Đoàn phim cổ trang huyền nghi phá án “Đại Đường Địch Công Án” P1 tung poster, ảnh tĩnh phim và trailer giới thiệu https://youtu.be/gCWKRzGDRMk Diễn viên : Chu Nhất Vi, Vương Lệ Khôn, Chung Sở Hi Trương Gia Ích, Trương Nhược Quân Vưu Dũng, Cơ Tha, Lăng Tư Lý Thần, Lý Nãi Văn Dương Tuyết, Trần Đô Linh, Vương Kính Tùng, Tưởng Nghị Ấn Tiểu Thiên
0 Comments 0 Shares 8632 Views