Đoàn phim “Một Màu Xanh Khác” tung poster và trailer công **** chính thức lên sóng giờ vàng đài Hồ Nam (20h giờ TQ) và Mangotv kể từ ngày 8/5
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Thiến, Châu Du Dân
Và: Lưu Mẫn Đào, Lưu Sướng, Chu Nhan Mạn Tư, Hoàng Phẩm Nguyên, Sư Duyệt Linh, Tạ Hưng Dương, Hồ Bảo Sâm, Lưu Triều Ciao, Yến Vân Cảnh, Hầu Nham Tùng, Tào Lộ, Tào Lỗi, Bốc Quan Kim, Giả Cảnh Huy, Trần Thước Kỳ
Đoàn phim “Một Màu Xanh Khác” tung poster và trailer công bố chính thức lên sóng giờ vàng đài Hồ Nam (20h giờ TQ) và Mangotv kể từ ngày 8/5 Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Thiến, Châu Du Dân Và: Lưu Mẫn Đào, Lưu Sướng, Chu Nhan Mạn Tư, Hoàng Phẩm Nguyên, Sư Duyệt Linh, Tạ Hưng Dương, Hồ Bảo Sâm, Lưu Triều Ciao, Yến Vân Cảnh, Hầu Nham Tùng, Tào Lộ, Tào Lỗi, Bốc Quan Kim, Giả Cảnh Huy, Trần Thước Kỳ
0 Comments 0 Shares 3863 Views