Đoàn phim “Một Màu Xanh Khác” tung thêm poster mới, đã lên sóng 8/5
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Thiến, Châu Du Dân
Đặc biệt diễn chính : Lưu Mẫn Đào
Diễn chính: Lưu Sướng, Chu Nhan Mạn Tư, Hoàng Phẩm Nguyên, Sư Duyệt Linh, Tạ Hưng Dương, Hồ Bảo Sâm, Lưu Triều Ciao, Yến Vân Cảnh
Diễn xuất đặc biệt: Hầu Nham Tùng, Tào Lộ
Diễn xuất hữu nghị: Tào Lỗi, Bốc Quan Kim, Giả Cảnh Huy, Trần Thước Kỳ
Đoàn phim “Một Màu Xanh Khác” tung thêm poster mới, đã lên sóng 8/5 Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Thiến, Châu Du Dân Đặc biệt diễn chính : Lưu Mẫn Đào Diễn chính: Lưu Sướng, Chu Nhan Mạn Tư, Hoàng Phẩm Nguyên, Sư Duyệt Linh, Tạ Hưng Dương, Hồ Bảo Sâm, Lưu Triều Ciao, Yến Vân Cảnh Diễn xuất đặc biệt: Hầu Nham Tùng, Tào Lộ Diễn xuất hữu nghị: Tào Lỗi, Bốc Quan Kim, Giả Cảnh Huy, Trần Thước Kỳ
0 Comments 0 Shares 3301 Views