Tạo hình Tống Uy Long và Bao Thượng Ân trên phim trường “Thiều Hoa Nhược Cẩm”
Cải biên từ tiểu thuyết “Tiểu Đậu Khấu" của tác giả Bất Chỉ Thị Khỏa Thái
Tạo hình Tống Uy Long và Bao Thượng Ân trên phim trường “Thiều Hoa Nhược Cẩm” Cải biên từ tiểu thuyết “Tiểu Đậu Khấu" của tác giả Bất Chỉ Thị Khỏa Thái
0 Comments 0 Shares 3417 Views