30/5/2024, BTC Giải Thưởng Bạch Ngọc Lan năm 2024 đã công **** chính thức Danh sách lọt vào vòng bình chọn
PHIM TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC XUẤT SẮC NHẤT:
1. Phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo"
2. Phim “Đại Giang Đại Hà 3: Tuế Nguyệt Như Ca"
3. Phim “Phồn Hoa"
4. Phim “Vinh Quang Của Cha Anh"
5. Phim “Chào Mừng Đến Thôn Mạch Lạc"
6. Phim “Mùa Dài Đằng Đẵng"
7. Phim “Nam Lai Bắc Vãng"
8. Phim “Vấn Thương Mang"
9. Phim “Vấn Tâm"
10. Phim “Truy Phong Giả"
NAM CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT:
1. Đinh Dũng Đại (phim “Nam Lai Bắc Vãng”)
2. Phạm Vĩ (Mùa Dài Đằng Đẵng”)
3. Hồ Ca (phim “Phồn Hoa”)
4. Vương Nhân Quân (phim “Vấn Thương Mang”)
5. Vương Dương (phim “Truy Phong Giả”)
NỮ CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT:
1. Nhậm Tố Tịch (phim “Cố Hương Biệt Lai Vô Dạng”)
2. Đường Yên (phim “Phồn Hoa)
3. Diêm Ni (phim “Thế Giới Mới Của Bà Ngoại”)
4. Dương Tử (phim “Trường Tương Tư P1”)
5. Châu Tấn (phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo”)
🏵 ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT:
1. Vương Gia Vệ (phim “Phồn Hoa”)
2. Tân Sảng (phim “Mùa Dài Đằng Đẵng”)
3. Dương Dương (phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo”)
4. Diêu Hiểu Phong (phim “Truy Phong Giả”)
5. Trịnh Hiểu Long, Lưu Chương Mục (“phim “Nam Lai Bắc Vãng”)
BIÊN KỊCH XUẤT SẮC NHẤT (Kịch Bản Gốc)
1. Cao Mãn Đường, Lý Châu (phim “Nam Lai Bắc Vãng”)
2. Cao Tuyền, Nhậm Bảo Như (phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo”)
3. Lương Chấn Hoa, Hồ Nhã Đình (phim “Chào Mừng Đến Thôn Mạch Lạc”)
4. Vu Tiểu Thiên, Phan Y Nhiên, Trần Ký (phim “Mùa Dài Đằng Đẵng”)
5. Triệu Đông Linh (phim “Vinh Quang Của Cha Anh”)
BIÊN KỊCH XUẤT SẮC NHẤT (Cải Biên)
1. Liễu Thúy Hổ, Lang Quần Lực, Lý Đào (phim “Trang Khang Khải Kỳ Lục”)
2. Lưu Phương (phim “Liên Hoa Lâu”)
3. Lâu Tiêu Bằng (phim “Trần Phong Thập Tam Tái”)
4. Tần Văn (phim “Phồn Hoa”)
5. Đồng Hoa, Vương Tinh (phim “Trường Tương Tư P1”)
NAM PHỤ XUẤT SẮC NHẤT
1. Trần Minh Ngô (phim “Mùa Dài Đằng Đẵng”)
2. Đổng Dũng (phim “Phồn Hoa”)
3. Đổng Tử Kiện (phim “Đại Giang Đại Hà 3: Tuế Nguyệt Như Ca”)
4. Liêu Phàm (phim “Hoan Nhan”)
5. Ninh Lý (phim “Phồn Thành Chi Hạ”)
NỮ PHỤ XUẤT SẮC NHẤT
1. Trần Xung (phim “Vấn Tâm”)
2. Phạm Điềm Điềm (phim “Phồn Hoa”)
3. Khương Nghiên (phim “Nam Lai Bắc Vãng”)
4. Nghê Hồng Khiết (phim “Trang Khang Khải Kỳ Lục”)
5. Tống Giai (phim “Vấn Thương Mang”)
QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT (ghi tên phim)
1. Phim “Trần Phong Thập Tam Tái”
2. Phim “Phồn Hoa”
3. Phim “Tam Đại Đội”
4. Phim “NVĐC”
5. Phim “Truy Phong Giả”
MỸ THUẬT XUẤT SẮC NHẤT (ghi tên phim)
1. Phim “Trường Tương Tư P1”
2. Phim “Trần Phong Thập Tam Tái”
3. Phim “Đại Giang Đại Hà 3: Tuế Nguyệt Như Ca”
4. Phim “Phồn Hoa”
5. Phim “Truy Phong Giả”
30/5/2024, BTC Giải Thưởng Bạch Ngọc Lan năm 2024 đã công bố chính thức Danh sách lọt vào vòng bình chọn PHIM TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC XUẤT SẮC NHẤT: 1. Phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo" 2. Phim “Đại Giang Đại Hà 3: Tuế Nguyệt Như Ca" 3. Phim “Phồn Hoa" 4. Phim “Vinh Quang Của Cha Anh" 5. Phim “Chào Mừng Đến Thôn Mạch Lạc" 6. Phim “Mùa Dài Đằng Đẵng" 7. Phim “Nam Lai Bắc Vãng" 8. Phim “Vấn Thương Mang" 9. Phim “Vấn Tâm" 10. Phim “Truy Phong Giả" NAM CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT: 1. Đinh Dũng Đại (phim “Nam Lai Bắc Vãng”) 2. Phạm Vĩ (Mùa Dài Đằng Đẵng”) 3. Hồ Ca (phim “Phồn Hoa”) 4. Vương Nhân Quân (phim “Vấn Thương Mang”) 5. Vương Dương (phim “Truy Phong Giả”) NỮ CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT: 1. Nhậm Tố Tịch (phim “Cố Hương Biệt Lai Vô Dạng”) 2. Đường Yên (phim “Phồn Hoa) 3. Diêm Ni (phim “Thế Giới Mới Của Bà Ngoại”) 4. Dương Tử (phim “Trường Tương Tư P1”) 5. Châu Tấn (phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo”) 🏵 ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT: 1. Vương Gia Vệ (phim “Phồn Hoa”) 2. Tân Sảng (phim “Mùa Dài Đằng Đẵng”) 3. Dương Dương (phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo”) 4. Diêu Hiểu Phong (phim “Truy Phong Giả”) 5. Trịnh Hiểu Long, Lưu Chương Mục (“phim “Nam Lai Bắc Vãng”) BIÊN KỊCH XUẤT SẮC NHẤT (Kịch Bản Gốc) 1. Cao Mãn Đường, Lý Châu (phim “Nam Lai Bắc Vãng”) 2. Cao Tuyền, Nhậm Bảo Như (phim “Nạn Nhân Không Hoàn Hảo”) 3. Lương Chấn Hoa, Hồ Nhã Đình (phim “Chào Mừng Đến Thôn Mạch Lạc”) 4. Vu Tiểu Thiên, Phan Y Nhiên, Trần Ký (phim “Mùa Dài Đằng Đẵng”) 5. Triệu Đông Linh (phim “Vinh Quang Của Cha Anh”) BIÊN KỊCH XUẤT SẮC NHẤT (Cải Biên) 1. Liễu Thúy Hổ, Lang Quần Lực, Lý Đào (phim “Trang Khang Khải Kỳ Lục”) 2. Lưu Phương (phim “Liên Hoa Lâu”) 3. Lâu Tiêu Bằng (phim “Trần Phong Thập Tam Tái”) 4. Tần Văn (phim “Phồn Hoa”) 5. Đồng Hoa, Vương Tinh (phim “Trường Tương Tư P1”) NAM PHỤ XUẤT SẮC NHẤT 1. Trần Minh Ngô (phim “Mùa Dài Đằng Đẵng”) 2. Đổng Dũng (phim “Phồn Hoa”) 3. Đổng Tử Kiện (phim “Đại Giang Đại Hà 3: Tuế Nguyệt Như Ca”) 4. Liêu Phàm (phim “Hoan Nhan”) 5. Ninh Lý (phim “Phồn Thành Chi Hạ”) NỮ PHỤ XUẤT SẮC NHẤT 1. Trần Xung (phim “Vấn Tâm”) 2. Phạm Điềm Điềm (phim “Phồn Hoa”) 3. Khương Nghiên (phim “Nam Lai Bắc Vãng”) 4. Nghê Hồng Khiết (phim “Trang Khang Khải Kỳ Lục”) 5. Tống Giai (phim “Vấn Thương Mang”) QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT (ghi tên phim) 1. Phim “Trần Phong Thập Tam Tái” 2. Phim “Phồn Hoa” 3. Phim “Tam Đại Đội” 4. Phim “NVĐC” 5. Phim “Truy Phong Giả” MỸ THUẬT XUẤT SẮC NHẤT (ghi tên phim) 1. Phim “Trường Tương Tư P1” 2. Phim “Trần Phong Thập Tam Tái” 3. Phim “Đại Giang Đại Hà 3: Tuế Nguyệt Như Ca” 4. Phim “Phồn Hoa” 5. Phim “Truy Phong Giả”
0 Comments 0 Shares 3384 Views