"Chưởng Tâm" tung ảnh tĩnh phim mới và ảnh đóng máy nhân dịp đóng máy toàn đoàn:
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Lưu Thi Thi
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Đậu Kiêu
Đặc biệt mời diễn chính: Trịnh Nghiệp Thành, Tuyên Lộ
Diễn chính: Từ Kiều, Huỳnh Hải Băng, Lan Hi, Đinh Khiết
Diễn xuất hữu nghị: Trương Dư Hi
Diễn xuất: Trần Cẩn, Vương Chí Phi, Tần Diễm, Lữ Hành, Tưởng Khải, Hứa Kỳ Kiệt, Bạch Na Nhật Tô, Trương Tuyết Minh
"Chưởng Tâm" tung ảnh tĩnh phim mới và ảnh đóng máy nhân dịp đóng máy toàn đoàn: Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Lưu Thi Thi Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Đậu Kiêu Đặc biệt mời diễn chính: Trịnh Nghiệp Thành, Tuyên Lộ Diễn chính: Từ Kiều, Huỳnh Hải Băng, Lan Hi, Đinh Khiết Diễn xuất hữu nghị: Trương Dư Hi Diễn xuất: Trần Cẩn, Vương Chí Phi, Tần Diễm, Lữ Hành, Tưởng Khải, Hứa Kỳ Kiệt, Bạch Na Nhật Tô, Trương Tuyết Minh
0 Comments 0 Shares 6825 Views