Có thông tin Cúc Tịnh Y đăng bài trên tài khoản Weibo cá nhân thông báo hợp đồng quản lý giữa cô và Siba đã kết thúc vào ngày 18/6/2024 và cô sẽ không ký tiếp. Về việc “bổ sung điều khoản hợp đồng”, “hợp tác giai đoạn 2” mà công ty Siba thông báo , Cúc Tịnh Y cho biết cô hoàn toàn không hề biết. Tiếp theo cô sẽ xử lý nội bộ, không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng.
Có thông tin Cúc Tịnh Y đăng bài trên tài khoản Weibo cá nhân thông báo hợp đồng quản lý giữa cô và Siba đã kết thúc vào ngày 18/6/2024 và cô sẽ không ký tiếp. Về việc “bổ sung điều khoản hợp đồng”, “hợp tác giai đoạn 2” mà công ty Siba thông báo , Cúc Tịnh Y cho biết cô hoàn toàn không hề biết. Tiếp theo cô sẽ xử lý nội bộ, không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng.
0 Comments 0 Shares 6440 Views