Lịch chiếu tuần đầu Trường Tương Tư Phần 2

Đối với tài khoản VIP: Phim chiếu hết trong ba tuần. Hai tuần đầu phim sẽ chiếu từ thứ 2-thứ 5, mỗi ngày hai tập, riêng ngày đầu tiên chiếu ba tập và thứ 5 của tuần thứ hai chiếu 1 tập. Tuần cuối cùng phim chiếu liên tục từ thứ 2-CN mỗi ngày một tập.
Kết thúc chiếu VIP vào ngày 26/7.
Đối với tài khoản thường: Từ thứ 2-thứ 5 các ngày trong tuần, mỗi ngày một tập.

Lịch chiếu tuần đầu Trường Tương Tư Phần 2 Đối với tài khoản VIP: Phim chiếu hết trong ba tuần. Hai tuần đầu phim sẽ chiếu từ thứ 2-thứ 5, mỗi ngày hai tập, riêng ngày đầu tiên chiếu ba tập và thứ 5 của tuần thứ hai chiếu 1 tập. Tuần cuối cùng phim chiếu liên tục từ thứ 2-CN mỗi ngày một tập. Kết thúc chiếu VIP vào ngày 26/7. Đối với tài khoản thường: Từ thứ 2-thứ 5 các ngày trong tuần, mỗi ngày một tập.
0 Comments 0 Shares 3403 Views