Mới đây có tin, không chỉ dự án như Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc – Trương Lăng Hách) và Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến – Lý Thấm) bị hoãn chiếu thì hiện tại dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ hề và Dương Siêu Việt đóng chính cũng chịu chung hoàn cảnh.
Mới đây có tin, không chỉ dự án như Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc – Trương Lăng Hách) và Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến – Lý Thấm) bị hoãn chiếu thì hiện tại dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ hề và Dương Siêu Việt đóng chính cũng chịu chung hoàn cảnh.
0 Comments 0 Shares 1338 Views