Bộ phim cổ trang "Độ Hoa Niên"đã lấy được Giấy phép phát hành Webdrama với tổng cộng 40 tập
Cải biên từ iểu thuyết “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách
Diễn chính: Trần Hạc Nhất, Lưu Húc Uy, Thành Quả, Hạc Thu
Đặc biệt mời diễn chính: Dịch Đại Thiên
Diễn xuất đặc biệt: Tôn Nhuế, Vương Bác Văn
Diễn xuất hữu nghị: Vu Cẩn Duy, Tông Phong Nham, Ngụy Tử Hân, Ngụy Nguy, Đổng Khả Phi, Triệu Bồi Lâm, Triệu Kha, Giả Cảnh Huy, Vương Kim Tâm
Diễn xuất: Tằng Hựu Trăn, Trần Tư Vũ, Điền Lôi, Dương Minh Na, Tưởng Khải, Lưu Nhất Hoành, Khổng Nhiễm, Chu Thể Thuận, Lý Ngọc, Hứa Hinh Văn, Lãnh Hải Minh, Phó Ngạn Đan
Bộ phim cổ trang "Độ Hoa Niên"đã lấy được Giấy phép phát hành Webdrama với tổng cộng 40 tập Cải biên từ iểu thuyết “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách Diễn chính: Trần Hạc Nhất, Lưu Húc Uy, Thành Quả, Hạc Thu Đặc biệt mời diễn chính: Dịch Đại Thiên Diễn xuất đặc biệt: Tôn Nhuế, Vương Bác Văn Diễn xuất hữu nghị: Vu Cẩn Duy, Tông Phong Nham, Ngụy Tử Hân, Ngụy Nguy, Đổng Khả Phi, Triệu Bồi Lâm, Triệu Kha, Giả Cảnh Huy, Vương Kim Tâm Diễn xuất: Tằng Hựu Trăn, Trần Tư Vũ, Điền Lôi, Dương Minh Na, Tưởng Khải, Lưu Nhất Hoành, Khổng Nhiễm, Chu Thể Thuận, Lý Ngọc, Hứa Hinh Văn, Lãnh Hải Minh, Phó Ngạn Đan
0 Comments 0 Shares 1911 Views