Đoàn phim “Phượng Hoàng Đài Thượng” tung ảnh đóng máy toàn đoàn và BTS đóng máy
Cải biên từ tiểu thuyết ''Hoàng Hậu Của Ta'' của tác giả Tạ Lâu Nam
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Nhậm Gia Luân vai Tiêu Hoán
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Bành Tiểu Nhiễm vai Lăng Thương Thương
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trương Diệu, Trần Ý Hàm, Uông Trác Thành, Hạc Nam, Lưu Mộng Nhuế, Lạc Minh Cật
Diễn chính: Lâm Tĩnh Phùng, Tiết Diệc Luân, Vệ Nhiên, Lý Khang, Vương Dịch Thành, Tống Văn Tác
Đặc biệt mời diễn: Cao Thự Quang, Phó Phương Tuấn, Triệu Kha Lý, Thư Diệu Tuyên, Đốn Bá Lý Úc
Đoàn phim “Phượng Hoàng Đài Thượng” tung ảnh đóng máy toàn đoàn và BTS đóng máy Cải biên từ tiểu thuyết ''Hoàng Hậu Của Ta'' của tác giả Tạ Lâu Nam Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Nhậm Gia Luân vai Tiêu Hoán Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Bành Tiểu Nhiễm vai Lăng Thương Thương Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trương Diệu, Trần Ý Hàm, Uông Trác Thành, Hạc Nam, Lưu Mộng Nhuế, Lạc Minh Cật Diễn chính: Lâm Tĩnh Phùng, Tiết Diệc Luân, Vệ Nhiên, Lý Khang, Vương Dịch Thành, Tống Văn Tác Đặc biệt mời diễn: Cao Thự Quang, Phó Phương Tuấn, Triệu Kha Lý, Thư Diệu Tuyên, Đốn Bá Lý Úc
0 Comments 0 Shares 3830 Views