Đoàn phim “Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong” tung poster và trailer đầu tiên
Nguyên tác / Biên kịch: Châu Mộc Nam
Diễn viên chính ký tên đầu tiên:
Hầu Minh Hạo, Hà Dữ, Hồ Liên Hinh
Diễn xuất đặc biệt: Hạ Chi Quang, Khương Trinh Vũ
Diễn chính: Hoàn Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú, Trương Thần Tiêu, Trần Phẩm Duyên, Tiết Bát Nhất, Lưu Chỉ Dịch
Đặc biệt mời diễn chính: Chu Chính Đình, Khưu Tâm Chí
Đặc biệt mời diễn: Đồng Mộng Thực, Ngô Đại Dung
Diễn xuất hữu nghị: Tào Hi Nguyệt, Đặng Siêu Nguyên, Tiêu Khải Trung, Vu Hân Hòa, Lý Gia Minh, Phạm Thi Nhiên, Ngu Y Kiệt, Biên Thiên Dương, Lý Hoành Nghị, Huỳnh Dịch, Lưu Sướng, Tào ***** Thần
Đoàn phim “Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong” tung poster và trailer đầu tiên Nguyên tác / Biên kịch: Châu Mộc Nam Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Hầu Minh Hạo, Hà Dữ, Hồ Liên Hinh Diễn xuất đặc biệt: Hạ Chi Quang, Khương Trinh Vũ Diễn chính: Hoàn Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú, Trương Thần Tiêu, Trần Phẩm Duyên, Tiết Bát Nhất, Lưu Chỉ Dịch Đặc biệt mời diễn chính: Chu Chính Đình, Khưu Tâm Chí Đặc biệt mời diễn: Đồng Mộng Thực, Ngô Đại Dung Diễn xuất hữu nghị: Tào Hi Nguyệt, Đặng Siêu Nguyên, Tiêu Khải Trung, Vu Hân Hòa, Lý Gia Minh, Phạm Thi Nhiên, Ngu Y Kiệt, Biên Thiên Dương, Lý Hoành Nghị, Huỳnh Dịch, Lưu Sướng, Tào Dục Thần
0 Comments 0 Shares 3428 Views