Bộ phim Bắc Thượng" đã lấy được Giấy phép phát hành phim truyền hình - 40 tập
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Bạch Lộc, Âu Hào
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trạch Tử Lộ, Cao Chí Đình, Lý Uyển Đát, Lưu Hằng Phủ
Đặc biệt diễn chính: Hồ Quân, Lý Nãi Văn, Nhạc Dương, Tề Hoan, Lưu Uy Uy, Đồng Lôi, Đồ Lăng, Lưu Mẫn, Chu Thiết, Chử Xuyên Trung
Đặc biệt mời diễn chính: Vương Học Kỳ, Tát Nhật Na
Bộ phim Bắc Thượng" đã lấy được Giấy phép phát hành phim truyền hình - 40 tập Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Bạch Lộc, Âu Hào Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trạch Tử Lộ, Cao Chí Đình, Lý Uyển Đát, Lưu Hằng Phủ Đặc biệt diễn chính: Hồ Quân, Lý Nãi Văn, Nhạc Dương, Tề Hoan, Lưu Uy Uy, Đồng Lôi, Đồ Lăng, Lưu Mẫn, Chu Thiết, Chử Xuyên Trung Đặc biệt mời diễn chính: Vương Học Kỳ, Tát Nhật Na
0 Comments 0 Shares 3400 Views