Đoàn phim “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ” tung poster mới và trailer đầu tiên
Diễn viên chính
Hứa Khải vai Đông Bá Tuyết Ưng
Cổ Lực Na Trát vai Dư Tĩnh Thu
Bạch Chú vai Bộc Dương Ba
Lục Đình Ngọc vai Khổng Du Nguyệt
SNH48- Tống Hân Nhiễm vai Cơ Dung
Lưu Tử Thụy vai Đông Bá Thanh Thạch
Trịnh Khải vai Trì Khâu Bạch
Trần Tấn vai Tư Đồ Hồng
Lý Nghệ Đồng vai Bộ Tiểu Hi
Hồ Khôn vai Ti Bá Vinh
Hoa Văn vai Tuyết Nhược Sương
Trương Chí Hạo vai Đạt Nhĩ Hào
Trần Dương vai Áo Lan
Đoàn phim “Tuyết Ưng Lĩnh Chủ” tung poster mới và trailer đầu tiên Diễn viên chính Hứa Khải vai Đông Bá Tuyết Ưng Cổ Lực Na Trát vai Dư Tĩnh Thu Bạch Chú vai Bộc Dương Ba Lục Đình Ngọc vai Khổng Du Nguyệt SNH48- Tống Hân Nhiễm vai Cơ Dung Lưu Tử Thụy vai Đông Bá Thanh Thạch Trịnh Khải vai Trì Khâu Bạch Trần Tấn vai Tư Đồ Hồng Lý Nghệ Đồng vai Bộ Tiểu Hi Hồ Khôn vai Ti Bá Vinh Hoa Văn vai Tuyết Nhược Sương Trương Chí Hạo vai Đạt Nhĩ Hào Trần Dương vai Áo Lan
0 Comments 0 Shares 1085 Views