Danh sách đề cử Thị Đế, Thị Hậu giải thưởng Bạch Ngọc Lan:
- Đề cử Thị Hậu: Tôn Lệ, Đàm Trác, Ngô Việt, Ân Đào, Triệu Lệ Dĩnh;
- Đề cử Thị Đế: Quách Kinh Phi, Hồ Ca, Lôi Giai Âm, Trương Dịch, Chu Nhất Long;
Danh sách đề cử Thị Đế, Thị Hậu giải thưởng Bạch Ngọc Lan: - Đề cử Thị Hậu: Tôn Lệ, Đàm Trác, Ngô Việt, Ân Đào, Triệu Lệ Dĩnh; - Đề cử Thị Đế: Quách Kinh Phi, Hồ Ca, Lôi Giai Âm, Trương Dịch, Chu Nhất Long;
0 Comments 0 Shares 1859 Views